KHOA ÂM NHẠC - MÚA

1. Vị trí, chức năng

Khoa Âm nhạc - Múa là một khoa chuyên môn trực thuộc Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo công đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực Âm nhạc -Múa cho các hệ đào tạo trung cấp, sơ cấp, bồi dưỡng; phụ trách các hoạt động liên kết đào tạo liên quan đến lĩnh vực Âm nhạc - Múa.

2. Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn mình quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao.

2.2. Tổ chức và quản lý quá trình giảng dạy các môn học thuộc Khoa phụ trách theo kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

2.3. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, tham khảo, liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo của khoa. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

2.4. Quản lý giáo viên thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng; Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giáo viên nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Khoa và chính sách phát triển của nhà trường.

2.5. Xây dựng đội ngũ mạng lưới giáo viên thỉnh giảng trong và ngoài tỉnh.

2.6. Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của nhà trường theo yêu cầu của Ban giám hiệu, của Hiệu trưởng.

2.7. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

2.8. Phối hơp với phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trong Khoa; đề nghị bổ sung biên chế, nhân sự của Khoa theo kế hoạch nhà trường, đề nghị mua sắm trang thiết bị, giáo trình, tài liệu tham khảo và phương tiện dạy học của Khoa.

2.9. Phối hợp với phòng Tài vụ dự xây dựng kinh phí cho các hoạt động chuyên môn trong khoa

2.10. Phối hợp với Công đoàn, phòng Công tác HSSV, Đoàn TNCS HCM trong việc tổ chức các hoạt động cho cán bộ giáo viên, học sinh.

2.11. Phối hợp phòng Đào tạo theo dõi tiến độ giảng dạy và quản lý chất lượng học sinh, hợp đồng thỉnh giảng đối với các học phần chưa có giáo viên giảng dạy; ra đề, chấm thi hết học phần, thi tốt nghiệp, coi thi, chấm thi; tổng kết năm học, khóa học của học sinh.

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo khoa gồm: Chủ nhiệm khoa và phó chủ nhiệm khoa

- Chủ nhiệm khoa: Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Khoa;

- Phó chủ nhiệm khoa: Giúp trưởng khóa trong chỉ đạo và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Khoa, chịu trách nhiệm trước trưởng khoa và pháp luật về công việc được phân công.

3.2. Viên chứcgồm: Các giáo viên giảng dạy các bộ môn Âm nhạc, Múa. Quyền và nghĩa vụ của giáo viên Khoa Âm nhạc - Múa được quy định theo pháp luật.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây