KHOA MỸ THUẬT - SÂN KHẤU

1. Vị trí, chức năng:

Khoa Mỹ thuật - Sân khấu là một đơn vị trực thuộc trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương. Có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo công tác giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực Mỹ thuật và Sân khấu, các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Khoa,nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý và giảng dạy nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng:

2.1. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường;

2.2. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Khoa theo năm học, từng học kỳ và từng tháng;

2.3. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;

2.4. Tổ chức biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy… Tổ chức nghiên cứu đổi mới, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

2.5. Quản lý và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giáo viên thuộc Khoa;

2.6. Quản lý, sử dụng an toàn và có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc phạm vi Khoa phụ trách;

2.7. Phối hợp với các Khoa, phòng Đào tạo của trường trong việc xây dựng chương trình, sắp thời khóa biểu đối với các học phần do Khoa phụ trách.

2.8. Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trong Khoa; đề nghị bổ sung biên chế, nhân sự của Khoa theo kế hoạch của trường; đề nghị mua sắm trang thiết bị, giáo trình, tài liệu tham khảo và phương tiện dạy học của Khoa.

2.9. Phối hợp với Phòng Tài vụ dự toán thu chi kinh phí dành cho các hoạt động chuyên môn như: đi tập huấn, dự thi sau đại học, đi công tác... của giáo viên trong Khoa.

2.10. Phối hợp với Phòng Công tác HSSV, Công Đoàn, Đoàn TNCSHCM trong việc tổ chức các hoạt động phong trào cho học sinh, sinh viên.

2.11. Phối hợp với Phòng Đào tạo theo dõi tiến độ giảng dạy và quản lý chất lượng học của HSSV; hợp đồng thỉnh giảng đối với các học phần chưa có giáo viên đảm nhận; ra đề, chấm thi hết học phần, thi tốt nghiệp; tham gia coi thi; tổng kết năm học, khóa học của HS-SV,…

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Cơ cấu, tổ chức

Biên chế của Khoa Mỹ thuật – Sân khấu do Trưởng khoa tham mưu với Hiệu trưởng để ra quyết định trên cơ sở Quy chế của Khoa và các quy định hiện hành của Nhà nước, của ngành, của trường.

          3.1. Lãnh đạo Khoa, gồm:

-Trưởng khoa: Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện chức năng nhiệm vụ của Khoa;

- Phó trưởng Khoa: giúp trưởng Khoa trong chỉ đạo và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Khoa, chịu trách nhiệm trước trưởng khoa và Pháp luật về công việc được phân công’

3.2. Viên chức: Gồm các giáo viên dạy các môn thuộc chuyên ngành Mỹ thuật và Sân khấu.

Nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên thuộc Khoa được quy định theo pháp luật.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây