PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

1. Vị trí, chức năng

          Phòng Công tác Học sinh, sinh viên là đơn vị chức năng thuộc Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác Học sinh, sinh viên của Trường; tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác học sinh, sinh viên theo nhiệm vụ được giao theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên trong các trường Trung cấp, Cao đẳng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Công tác chính trị tư tưởng

- Xây dựng và triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho người học, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, giúp người học có động cơ học tập, rèn luyện đúng đắn;

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” vào đầu khóa, đầu năm học theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao ý thức chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức tác phong, nếp sống văn hoá cho người học, tạo điều kiện để người học tham gia sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao và các hoạt động giải trí lành mạnh khác;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường giải quyết kịp thời những thắc mắc của người học thông qua đối thoại và các kênh thông tin khác;

- Tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức, pháp luật, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, kỹ năng mềm nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và thể chất cho người học. Phối hợp với các đơn vị quản lý người học khi được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao ngoài Trường;

-Theo dõi công tác phát triển cho người học; tạo điều kiện thuận lợi cho người học tham gia tổ chức đoàn thể trong trường; phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường và các Phòng, Khoa, Trung tâm trong các hoạt động phong trào của người học, tạo điều kiện cho người học có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

b) Công tác quản lý học sinh.

- Tổ chức thực hiện quy chế học sinh, sinh viên của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và quy chế học sinh, sinh viên của nhà trườngban hành; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi các quy định cho phù hợp với thực tiễn của Trường nhằm nâng cao chất lượng của công tác quản lý người học;

- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ người học trúng tuyển vào trường; thống kê, báo cáo số liệu, dữ liệu về học sinh. Thẩm tra, xác minh bằng cấp đầu vào của người học;

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng quản lý người học nước ngoài đang học tập tại Trường; phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan để giải quyết chế độ chính sách và các vấn đề có liên quan đến người học nước ngoài;

- Phổ biến quy chế, quy định của Trường đến người học; cấp giấy giới thiệu cho người học và các giấy tờ có liên quan đến người học theo phân cấp quản lý của Hiệu trưởng;

-  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường thực hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho người học;

- Thực hiện các chế độ, chính sách về học bổng, học phí, các chế độ khác đối với người học theo quy định;

- Thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện cho người học. Phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện theo dõi tiến độ học tập của người học và đánh giá trong quá trình đào tạo;

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chính quyền nơi có người học tạm trú - để thực hiện công tác sinh viên ngoại trú;

-Tham giaHội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh;

- Phối hợp với bộ phận Y tế thực hiện công tác chăm lo sức khỏe và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho người học;

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện công tác truyền thông tuyển sinh;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ người học nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, sinh hoạt tại Trường.

-Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; tham gia giới thiệu việc làm cho sinh viên của Trường.

- Phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động lao động vệ sinh, vui chơi, giải trí lành mạnh cho người học;

- Phối hợp với công an địa phương và các đơn vị phòng chống tội phạm để thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn trong nhà trường, bảo vệ tài sản và tính mạng của người học; phối hợp triển khai công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh cho người học;

c) Thừa lệnh Hiệu trưởng soạn thảo các văn bản, giấy tờ có liên quan theo phân công của Hiệu trưởng.

d) Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Phòng. Tham gia đánh giá viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.

e) Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.

f) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của Phòng.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

Biên chế của Phòng Công tác học sinh, sinh viên do Hiệu trưởng quyết định trong tổng biên chế hành chính của nhà trường.

3.1. Lãnh đạo phòng gồm: Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng.

3.2.Viên chức và người lao động gồm:

- Viên chức: (Giáo viên được điều động làm kiêm nhiệm).

- Nhân viên hành chính.

Nhiệm vụ và quyền hạn của viên chức, người lao động do Hiệu trưởng nhà trường phân công theo quy định của pháp luật.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây