PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

          1. Vị trí, chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng nghiệp vụ chuyên môn thuộc trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương, có chức năng tham mưu giúp Ban giám hiệu nhà trường thực hiện các công tác: kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê; tổ chức thực hiện việc xây dựng, phân bổ, quyết toán các nguồn tài chính của đơn vị theo quy định hiện hành. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng nhà trường và sự hướng dẫn về chuyên môn của cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

          2.Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp Ban giám hiệu nhà trường:

- Xây dựng, tổng hợp quy hoạch,kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, các nhiệm vụ tài chính hàng năm của sự nghiệp đào tạo.

- Phân bổ dự toán, thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước theo các nhiệm vụ được giao hằng năm và dự toán được cấp có thẩm quyền giao đến.

- Theo dõi, quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn thu sự nghiệp đào tạo tại đơn vị.

- Lập báo cáo quyết toán ngân sách và công khai tài chính, ngân sách của đơn vị; theo dõi, quản lý việc sử dụng tài sản công theo quy định của nhà nước.

Theo dõi, quản lý và quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ hàng năm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao và theo quy định của pháp luật.
              3. Cơ cấu tổ chức

Biên chế của Phòng Kế hoạch - Tài chính do Hiệu trưởng quyết định trong tổng biên chế hành chính của trường Trung cấp VHNT và Du lịch được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương giao theo kế hoạch hàng năm.

3.1.Lãnh đạo phòng gồm: Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

3.2. Viên chức: Kế toán Trưởng và Thủ quỹ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của các viên chức thuộc phòng Kế hoạch- Tài chính do Hiệu trưởng phân công theo quy định của pháp luật.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây